Hildo

Arrangementsinformasjon

Hildo hadde premiere på Vossa Jazz i 2018 og har etter det turnert – og ikkje minst spelt inn musikken på plate. Prosjektet er hylla og har motteke ståande ovasjonar frå både publikum og presse. No kjem dei attende til Voss!


Tore Brunborg – saksofon
Berit Opheim – vokal
Kåre Opheim – trommer, perkusjon
Steinar Raknes – kontrabass
Stein Urheim – ulike strengeinstrument

Les gjerne meir på vossajazz.no.


Hugs god hand- og hostehygiene  –  hald avstand  –  bli heime dersom du er sjuk, sjølv med milde symptom dersom teikn på luftvegsinfeksjon.


VILKÅR – ANSVARSFRÅSKRIVING

Kjøpte billettar vert ikkje refundert. Dette gjeld ikkje ved ev. avlysing, sjå under. Med atterhald om trykkfeil og endringar.


Avlysing
Arrangøren (Vossa Jazz) har rett til å avlyse tilskipinga. Ved avlyst tilskiping vert billetten, med frådrag for billettavgift, refundert. Billettkjøpar kan ikkje setje fram andre krav enn dette. Avlysing i ein force majeure-situasjon vert regulert i sin heilheit av force majeure-punktet under.

Force majeure
Som force majeure er ekstraordinære situasjonar som ligg utanfor Arrangøren sin kontroll og som i vesentleg grad vanskeleggjer rasjonell gjennomføring av tilskipinga eller oppfylling av andre plikter etter avtalen (irekna, men ikkje avgrensa til, orkan, tsunami, krigsutbrot, terrorangrep, pandemi, epidemi, brann, streik, samfunnstruslar som inneber restriksjonar, pålegg, anbefalingar eller liknande frå myndigheitene, landesorg, flaum, storm, naturkatastrofe).

Verknad av force majeure: Ved force majeure vil Arrangøren sine forpliktingar ovafor billettkjøparen falle bort, irekna Arrangøren sitt ansvar for gjennomføring av tilskipinga, billettkjøparen sin eventuelle rett til refusjon av billettpris samt billettavgift, erstatning eller prisavslag. Billettkjøparen kan heller ikkje setja fram andre krav mot Arrangøren. Dersom tilskipinga ikkje kan gjennomførast grunna restriksjonar frå myndigheitene knytt til Covid-19-virus eller andre pandemiar eller sjukdommar, vert dette å sjå som ein force majeure-situasjon.

Varsling: Om Arrangøren vil gjera force majeure gjeldande skal billettkjøparen bli varsla om det utan ugrunna opphald til billettkjøparen si oppgitte e-post-adresse. Dersom billettkjøparen ikkje har registrert e-post-adresse i samband med kjøpet fell Arrangøren si varslingsplikt bort.

hildo
torebrunborg
beritopheim
steinarraknes
kåreopheim
vossajazz
voss
steinurheim